پیام صوتی یا Audio Bridge

این افزونه به شما امکان می‌دهد که مشابه اتاق کنفرانس صوتی یک گفتگوی صوتی برای چندین شرکت‌کننده راه‌اندازی کنید منتها با این تفاوت که با توجه به معماری نرم‌افزار، تمام شرکت‌کنندگان صوتی با یکدیگر مخلوط می‌شوند، به این معنی که بدون توجه به اینکه چه تعداد شرکت‌کننده در اتاق حضور دارند، یک اتصال (PeerConnection) ایجاد می شود.

همچنین کاربر ایجاد کننده اتاق صوتی می‌تواند یک شرکت‌کننده را بی صدا یا فعال کند.

Audio Bridge

وقت دیدار است

تجربه یک ملاقات آنلاین و لذت یک دورهمی دیجیتال